Girişimsel Radyolog ne yapar?
  • Prof.Dr. Mehmet İnal
  • 23811
Girişimsel Radyolog ne yapar?

Girişimsel radyologlar tıbbi tedavi işlemlerini, uzmanı oldukları radyolojik görüntüleme araçlarını kullanarak yapan hekimlerdir. Günümüzde birçok ülkede radyoloji uzmanlık eğitimi ardından ayrı bir üst ihtisas alanı olarak gelişen Girişimsel Radyoloji konusunda yurdumuzda çalışan radyologlar ağırlıklı olarak üniversite hastanelerinde, bazı eğitim hastanelerinde ve sınırlı sayıda özel sağlık kuruluşunda yoğun bir tempoda hizmet vermektedir. Girişimsel radyolog hastanın hem teşhisini koyup hem de tedavisine karar vermektedir.

Girişimsel radyologların yaptıkları işlemler ve ameliyatlar Vasküler (Damar Girişimleri) ve Non-Vasküler (Damar-dışı Girişimler) olarak iki gruba ayrılır ve şu şekilde özetlenebilir;

I.        VASKÜLER (DAMAR) GİRİŞİMLER

            A. Periferik Vasküler Girişimler

                        Tümör Embolizasyonu ve Kemoembolizasyon

                        Perkütan Transluminal Anjioplasti (PTA)

                        Aortik stent-greft uygulanması

                        Selektif trombolitik tedavi

                        TIPS

                        Vena Kava filtresi

                        Subkutan Port/Tünelli kateter yerleştirilmesi

                        Psödoanevrizma tedavisi

            B. Nörovasküler Girişimler

                        Endovasküler serebral anevrizma tedavisi

                        Beyin AVM / AV fistül embolizasyonu

                        Karotis stent yerleştirilmesi

                        Vasküler Oklüzyon testi

II.       NON-VASKÜLER (DAMAR-DIŞI) GİRİŞİMLER

                        Biyopsiler

                        Sıvı Boşaltımları (Kist, Abse vs)

                        Kist Hidatid Boşaltımı

                        Safra Girişimleri

                        İdrar Girişimleri

                        Yemek Borusu Girişimleri

                        Tümör Ablasyonları

                        Çölyak Gangliyon Blokajı